Terug

Jubileum boeken en e-mailadressen

Download

Zaandijk, 21oktober 2019

Beste bewoners,

Het afgelopen seizoen zijn wij bij alle bewoners langs geweest in verband met de stamboom van de huisjesdie in het jubileumboek zal komen.Tijdens de gesprekken die wij toen met jullie hebben gevoerd, bleek dat iedereen zeer enthousiast was omte helpen bij het jubileum en alle activiteiten die daarbij gepaard gaan.Inmiddels hebben wij alles geïnventariseerd en zullen in 2020 hierop terugkomen.Ook over de bestellingenvan de boeken is toen gesproken. Het verheugt ons om te kunnen mededelen dat eral bijna 200 boeken zijn besteld. Mocht u nog meer boeken willen bestellen, danis dat nog mogelijk. Bij de jaarafrekening diejullie in het voorjaar krijgen, zal ook de nota van de bestelde boeken verwerkt worden. De boeken zullen bij voorinschrijving 30 euro gaan kosten.Ook is toen gesproken overe-mailadressen van personen die eventueel uitgenodigd worden bij de reünie. Eengroot aantal adressen hebben wij toen ontvangen. Toch ontbreken er nog eenaantal die wij later van u zouden ontvangen maar waar wij tot op heden nogniets van gehoord hebben. Wij zouden deze graag nogwillen ontvangen. U kunt deze sturen naar mij of naar Carla Baas. ( fampschoen@ziggo.nl of csbaas@hetnet.nl )

Tijdens de extra ledenvergadering in augustus heb ik gesproken over mijn verzoek aan hetAlgemeen Bestuur van de Odd Fellows om het jubileum financieel te ondersteunen.Al eerder had ik bericht gekregen dat zij niet aan jubilea doen. Ik was hethier niet mee eens omdat Vondeloord niet gezien moet worden als een loge maarals een overkoepelende plek waar alle logeleden uit het land elkaar kunnen ontmoeten.Toen ik hier met eenaantal Vondeloorders over sprak, waren zij hier net zo over verbaasd als ik ener is toen een brief opgesteld waarin nogmaals het AB verzocht werd om huneerder genomen besluit te heroverwegen, welke ondertekend was door een aantalbewoners en aangegeven werd welke loges op Vondeloord vertegenwoordigd waren. Inmiddels zijn wij eentijdje verder en is de brief behandeld maar bleef het AB bij hun besluit. Dit betekent dus dat wijgeen geld krijgen van het AB. Ik ben hier zeerteleurgesteld over maar wil ook hier ook niet in blijven hangen en ben op zoeknaar andere mogelijkheden. De kans is daarom zeer groot dat ik begin 2020 naar alle loges een brief zal sturen met het verzoek omhet jubileum van Vondeloord symbolisch te ondersteunen met 100 euro waarbij zijeen jubileumboek ontvangen. Aangezien er bijna 30 loges vertegenwoordigd zijnop Vondeloord, hopen wij dat u bij uw loge zich hier sterk voor maakt. Het jubileumboek is niet alleen een boek over Vondeloord maar geeft ook een goed beeld over de OddFellows in de afgelopen 100 jaar waardoor het voor iedere loge een waardevolbezit zal zijn. 

Wij wensen iedereen een goede winter toe en hopen elkaar weer in goede gezondheid op Vondeloord te ontmoeten.

 

Met vriendelijke groet,

Peter Schoen namens de jubileumcommissie